atasc

สัญลักษณ์

               ATASC ใช้สัญลักษณ์ตัวย่อขององค์กรเป็นรูป "อักษรอังกฤษ ที่ผสมผสานการออกแบบลวดลายความเป็นอักษรจีน" โดยการประยุกต์ลักษณะของลวดลายสถาปัตยกรรมแบบ "ชิโน-ยูโรเปี่ยน" (Sino-European) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบชุมชนเมืองของจังหวัดภูเก็ตที่มีชื่อเสียง และมีเฉพาะในประเทศแถบคาบสมุทรมาลายู ซึ่งสัญลักษณ์องค์กรจะสอดคล้องและผสมผสานกับรูปทรงอาคารแบบประยุกต์ ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษ คือ Architecture Technology Academic Service Center หรือ ATASC)

 

เกี่ยวกับเรา

               สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีพันธกิจหลักในด้านการผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ การวางแผนและควบคุมงานก่อสร้าง เทคโนโลยีวัสดุและการก่อสร้างออกไปสู่สังคมแล้ว บทบาทการให้บริการฝึกอบรม สัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรในทางวิชาชีพให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาวิชาชีพไปสู่สากล การให้คำปรึกษา รวมถึงการให้บริการด้านการทดสอบวัสดุก่อสร้างแก่ชุมชน จัดว่าเป็นบทบาทสำคัญภายใต้พันธกิจบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย

               ด้วยความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นเหตุผลที่มาในโครงการจัดตั้งศูนย์การให้บริการวิชาการสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (Architecture Technology Academic Service Center : ATASC) ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางบริการวิชาการและพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ให้แก่บุคลากร หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ให้คำปรึกษาด้านงานออกแบบชุมชน ดำเนินงานจัดอบรมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการออกแบบสถาปัตยกรรมและการทดสอบวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ยังถือเป็นหน่วยงานหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกิจกรรมต่างๆ ให้แก่สาขาวิชาและมหาวิทยาลัยอีกด้วย

 

วัตถุประสงค์

               1. เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมถ่ายทอดไปสู่ชุมชน
               2. เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะ เสริมประสบการณ์วิชาชีพสถาปัตยกรรมของคณาจารย์ร่วมกับนักศึกษา
               3. เป็นแหล่งบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร
               4. เป็นช่องทางการให้บริการวิชาชีพแก่สังคม
               5. เป็นแหล่งหารายได้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน กิจกรรมตลอดจนเป็นแหล่งงาน สร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างการศึกษา

 

bochureATASCC RGB 02

bochureATASCC RGB 01