staff

ประธานกรรมการ

               อาจารย์พัชราวรรณ เก๊อะเจริญstaff

รองประธานกรรมการ

               อาจารย์จิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์staff

กรรมการ

               อาจารย์ดิษฐพร แก้วมุนีโชคstaff

กรรมการ

               อาจารย์ศิวพงศ์ ทองเจือstaff

กรรมการและเลขานุการ

               อาจารย์ณวรา นราราษฎร์