วิสัยทัศน์

               ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สามารถบูรณาการความรู้ทั้งด้านการออกแบบ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคา การจัดการอาคาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

               การพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม เน้นให้เกิดการเรียนรู้ในรายวิชาที่เน้นดุลยภาพระหว่างวิชาการและวิชาชีพ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและของประเทศได้ ตลอดจนต้องมีการออกแบบกระบวนวิชาที่ช่วยเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสำนึกของการเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้ในรายวิชาต่าง ๆ ยังได้มีการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้มีการ บูรณาการศาสตร์สากลเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างความตระหนักในคุณค่างานสถาปัตยกรรม เน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ รวมถึงการบริการทางวิชาการแก่สังคมในด้านต่างๆ ตามนโยบายและวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย