หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะ                       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย           :    เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ภาษาอังกฤษ       :    Bachelor of Technolog­­y Program in Architectural Technology

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)       :    เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

ชื่อย่อ (ไทย)        :    ทล.บ. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   :    Bachelor of Technology (Architectural Technology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ)    :    B.Tech. (Architectural Technology)

 

3. วิชาเอก

     -

 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

               ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

    5.1 รูปแบบ

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

    5.2 ภาษาที่ใช้

         ภาษาไทย

    5.3 การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร

         นักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

         -

    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

               R หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

               สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/56 วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556

               สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/56 วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2556 เปิดสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร

               หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ในปีการศึกษา 2560

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

    8.1 นักเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

    8.2 ผู้ช่วยสถาปนิก

    8.3 ผู้ช่วยวิศวกร

    8.4 ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

    8.5 พนักงานฝ่ายอาคารและสถานที่

    8.6 ประกอบอาชีพอิสระด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร

               ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สามารถบูรณาการความรู้ทั้งด้านการออกแบบ การควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง การประมาณราคา การจัดการอาคาร รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

    1.2 ความสำคัญ

               มุ่งเน้นการจัดการศึกษาทางสถาปัตยกรรมอย่างมีดุลยภาพและบูรณาการองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการตระหนักรู้ในภูมิปัญญา ความรอบรู้ทางวิชาชีพสถาปัตยกรรม บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สามารถพัฒนาศักยภาพที่แตกต่างกันของปัจเจกบุคคล และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

               หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

               1.3.1 มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

               1.3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมในการปฏิบัติงาน

               1.3.3 มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ

 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา

    1.1 ระบบ

               การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยใน 1 ภาคเรียน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

    1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

               มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงได้กับการศึกษาภาคปกติ

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

               -

2. การดำเนินการหลักสูตร

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

               ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน

               ภาคเรียนที่ 2 เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

          2.2.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิชาทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

          2.2.2 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และให้เป็นไปตามข้อบังคับหรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          2.2.3 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548

          2.2.4 การคัดเลือกโดยเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกำหนด

    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า

               นักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร จบการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้การเรียนในหลักสูตรมีปัญหาเกิดขึ้นจากการปรับตัวในการเรียนจากสถาบันเดิม รวมทั้งอาจมีข้อจำกัดทางพื้นฐานการเรียนรู้และทักษะด้านศิลปะ ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ การคำนวณ และภาษาอังกฤษของนักศึกษา

    2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3

          2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะนำการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคในการเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

          2.4.2 จัดอบรมเพื่อปรับพื้นฐานทางศิลปะ และด้านอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนในสาขาวิชา

          2.4.3 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษา ทำหน้าที่แนะนำและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา

          2.4.4 จัดเวลาทำงานของอาจารย์ประจำหลักสูตรให้นักศึกษาได้ปรึกษา

          2.4.5 จัดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ค้นคว้าความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และจากเอกสาร ตำราต่างๆ

3. หลักสูตร

    3.1 จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

    3.2 โครงสร้างหลักสูตร

               แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30                      หน่วยกิต
    1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 9
    1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6
    1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6
    1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100                    หน่วยกิต
    2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 93
          2.1.1) เอกบังคับ 72
          2.1.2) เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21
    2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 7

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6                        หน่วยกิต

 

ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม